Dashboard : ข้อมูลปี 2565 ณ i-RMs วันพฤหัส ที่ 11 สิงหาคม 2565

66 ครั้ง

รายงานทั้งหมด

23 ครั้ง

Near Missed : 34.85%

43 ครั้ง

Missed : 65.15%

8 ครั้ง

Self Report : 12.12%

โรงพยาบาลเอราวัณ

"ระบบสารสนเทศบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลอุบัติการณ์ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน กำหนดโปรแกรมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งหมด 9 โปรแกรม เมื่อเกิดอุบัติการณ์ขึ้น ผู้เกี่ยวข้องจะบันทึกรายละเอียดของอุบัติการณ์ จากนั้นระบบจะประมวลผลเป็นรายงาน เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล ไปวางแผน พัฒนาคุณภาพ ระบบงานต่างๆต่อไป"

Near Missed & Missed

Near Missed
Missed

Month

 Google Chart

Program

 Google Chart

Level Clinic

 Google Chart

Level Non Clinic

 Google Chart

Program

 Google Chart