962ครั้ง

รายงานทั้งหมด

574ครั้ง

ความเสี่ยง : 59.67%

388ครั้ง

อุบัติการณ์ : 40.33%

152คน

จำนวนผู้ใช้งาน

โรงพยาบาลเอราวัณ

"โปรแกรมความเสี่ยงภายในโรงพยาบาลเอราวัณ เครดิต : โรงพยาบาลภูเรือ"

Near Miss & Miss

59.67%
Near Miss

40.33%
Miss

Month
Pie Chart Program
Level
Program